Warunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE

Warunki Dostawy Węgla

Oferujemy sprzedaż w formie (Incoterms 2010):

 • EXW – odbiór transportem własnym klienta bezpośrednio z kopalni bądź z naszego magazynu hurtowego (Gogolin)

 • DAP – dostawa transportem samochodowym lub wagonowym przez SAM-BUD-ROL

Wymagane Dokumenty

W celu nawiązania współpracy z naszą spółką należy przedłożyć w formie scanu lub faxu następujące aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania):

 • odpis z rejestru handlowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • kserokopia decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP,

 • kserokopia zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego w systemie REGON,

 • aktualny numer konta bankowego

 • zaświadczenie o posiadaniu statusu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (PPW)

 • dane kontaktowe osoby/osób które będą odpowiedzialne za składanie zamówień (imię, nazwisko, tel., kom., fax., email)

Następnie prosimy o kontakt telefoniczny z jednym z naszych handlowców celem ustalenia warunków zakupu.

Procedura Sprzedaży : EXW – ogólne zasady awizacji

Odbiór węgla transportem samochodowym z kopalni Kompani Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Południowego Koncernu Węglowego S.A. odbywa się przy użyciu elektronicznych upoważnień.

Aby wystawić elektroniczne upoważnienie niezbędne jest wprowadzenie do systemu następujących danych uzyskanych od Klientów tj.:

 • dane kierowcy upoważnianego do odbioru węgla:

 • imię i nazwisko

 • PESEL

 • nr i seria dowodu osobistego kierowcy oraz informacja przez kogo został on wydany

 • nr telefonu komórkowego kierowcy

 • nr rej. pojazdu i naczepy

Powyższe informacje prosimy o przesyłanie na e-mail biuro@sambudrol.pl lub na nr faxu 774232139.

Proces awizacji podzielony jest na 3 etapy :

I etap – w poniedziałki poprzez portal awizujemy węgiel na kolejny tydzień

II etap – we wtorek i środę kopalnia przyznaje zamówiony przez nas sortyment

III etap – ostatni etap awizacji kończy się w czwartek. Klient uzyskuje informację od pracownika firmy SAM-BUD-ROL o przyznanych odbiorach węgla w następnym tygodniu

W celu usprawnienia procesu sprzedaży węgla przy odbiorze samochodowym w ramach przyznanej awizacji należy dokonać przedpłaty na 2 dni przed uzgodnionym w procesie awizacji terminem odbioru węgla. Uzyskanie PINu ( nr zlecenia, nr upoważnienia, kod PIN) nastąpi wyłącznie po znalezieniu się środków pieniężnych na koncie naszej firmy.