Fundusze europejskie

DOFINANSOWANIE PROJEKTU
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

TYTUŁ PROJEKTU

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie SAM-BUD-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Gogolinie.

CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA PROJEKTU

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 831 849,00
KOSZTY KWALIFIKOWALNE 645 300,00
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 380 727,00
PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 59,00

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

OD 2018-09-01
DO (zakończenie rzeczowe) 2020-08-31
DO (zakończenie finansowe) 2020-08-31

OBSZAR REALIZACJI

OBSZAR STRATEGICZNEJ INTERWENCJI Depopulacja

SEKCJA I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 NUMER NABORU

RPOP.02.01.02-IP.01-16-001/18

1.2 RODZAJ PROJEKTU

Konkursowy

1.3 OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020

02 - Konkurencyjna gospodarka

1.4 DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

02.01 - Nowe produkty i usługi w MSP

1.5 PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

02.01.02 - Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

1.6 CEL TEMATYCZNY

03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

1.7 PRIORYTET INWESTYCYJNY

3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług