Gmina Bardo – dofinansowanie do wymiany pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządzeniem nr 58/2017, z dnia 04.07.2017, wprowadził Program ograniczenia niskiej emisji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację w budynku lub w samodzielnym lokalu mieszkalnym wszystkich starych źródeł ciepła i zainstalowanie w to miejsce nowego źródła ciepła.

Dotacji celowej udziela się na zadanie modernizacyjne, polegające na wymianie starego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku lub w samodzielnym lokalu mieszkalnym, na nowe źródło ciepła.

Wysokość dotacji może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
– dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 20 000zł
– dla samodzielnego lokalu mieszkalnego w bloku wielorodzinnym 14 000zł
– w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań jako iloczyn tej liczby i kwoty 8000zł.

Koszty kwalifikowane stanowią:
1. demontaż i likwidacja starego źródła ciepła
2. zakup i montaż nowego źródła ciepła
3. koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej
4. zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, zawór trój-/czwór-drogowy, niezbędny osprzęt do zainstalownia nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotła gazowego lub zaleceń wynikających z opinii kominiarskiej w zakresie zakupu i montażu kotła 5 klasy, zespół rurowy, izolacja rurociągów, naczynie zbiorcze lub przeponowe
5. koszt przyłączy gazowych i energetycznych
6. koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne
7. koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej, elektrycznej, c.o. oraz c.w.u. – tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym
8. zbiornik na ciepła wodę użytkową
9. koszt zakupu i montaż wkładów kominowych

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie modernizacji jest złożenie wniosku o udział w ramach naboru prowadzonego przez Gminę Bardo wraz z oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przyjmowanie wniosków w ramach Programu odbywa się w trybie ciągłym.

Wnioski złożone, które nie zostaną rozpatrzone w danym etapie Programu z uwagi na wyczerpanie środków budżetu Gminy pochodzących z Funduszu, będą rozpatrywane do 2020r.

Udzielenie dotacji z budżetu Gminy nastąpi na podstawie zawartej umowy, po odbiorze końcowym wykonanych prac modernizacyjnych i przedłożeniu Operatorowi faktury VAT za wykonane prace, który następnie przekaże fakturę VAT do Gminy Bardo.

Warunki dopuszczenia nowych źródeł ciepła:
1. Urządzenia winny posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności
2. Kocioł na paliwo stałe powinien spełniać wymagani klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze”
3. Sprawozdanie z badań winno zostać wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Uniii Europejskiej , że kocioł charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz niską emisją zanieczyszczeń, co pozwala zakwalifikować go, jako urządzenie o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko
4. Dopuszczenie urządzenia do obrotu handlowego
5. W przypadku nowych źródeł ciepła na paliwo stałe dopuszcza się wyłącznie kotły z automatycznym podawaniem paliwa stałego posiadające sprawozdanie.

Linki dotyczące dofinansowania:
http://www.bardo.pl/wp-content/uploads/2017/07/zarzadzenie-ok.pdf
http://www.bardo.pl/wp-content/uploads/2017/07/Regulamin.pdf
http://www.bardo.pl/2017/09/15/dofinansowanie-do-wymiany-piecow-wnioski-do-pobrania/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *