Akcyza

AKCYZA

Zgodnie z Dyrektywą Energetyczną i ustawą o podatku akcyzowym od dnia 2 stycznia 2012r. wszystkie wyroby węglowe, w tym: węgiel, węgiel brunatny, koks, brykiet zostały opodatkowane akcyzą.

Istnieje szereg zwolnień z podatku akcyzowego, w tym wobec firm posiadających status pośredniczących podmiotów węglowych, które dokonują obrotu wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy przez ich sprzedaż na terenie kraju, nabycie wewnątrz wspólnotowe, dostawę wspólnotową, import i eksport.

Prowadzenie działalności jako Pośredniczący Podmiot Węglowy(PPW) wymaga pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy, które powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i porwadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności:

  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu

  • adres jego siedziby lub zamieszkania

  • NIP lub REGON

  • określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwracamy się zatem do naszych nowych kontrahentów, chcących nabywać wyroby węglowe za pośrednictwem naszej firmy bez akcyzy o uzyskanie statusu pośredniczącego podmiotu węglowego i przedłożenie nam potwierdzenia w formie kserokopii tegoż dokumentu. Jest to warunek konieczny dla kontrahentów nabywających wyroby węglowe dla dalszej działalności handlowej.

Szczegółowe informacje dotyczące podatku akcyzowego uzyskoają Państwo:

 • na stronie Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/

 • Na stronie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla

http://polski-wegiel.pl/akcyza-na-wegiel/

 • a także w swoim lokalnym Urzędzie Celnym.