Regulamin

§1 WITRYNA (STRONA) TRANSAKCJI i POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż prowadzona pod adresem www.sklep.sambudrol.pl jest prowadzona przez firmę SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Gogolin ul. Fabryczna 2, NIP: 199-011-04-83, REGON: 161499902 – zwanym w treści regulaminu “Sprzedawcą” lub “Sprzedający”.
2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w treści regulaminu „Konsument”, “Zamawiający”, “Kupujący” oraz „Klient”.
3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na naszych stronach zawierają informację o cenie brutto, netto (w realizacji zamówienia), VAT oraz ujętej akcyzie (w przypadku braku zwolnienia z niej jest prezentowana stosowana informacja przy cenie produktu) w złotych polskich.
4. Wysłanie zamówienia przez stronę sklep.sambudrol.pl oznacza złożenie zamówienia na wybrane produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego.
5. Podczas składania zmówienia wymagane są tylko niezbędne dane potrzebne do jego prawidłowej realizacji (wybór rodzaju podmiotu zamawiającego, imię i nazwisko lub nazwa zamawiającego, adres dostawy lub zamieszkania, numer telefonu komórkowego (niezbędny do aktywacji konta w systemie sprzedaży), adres e-mail, NIP). Dane te są wykorzystane do sporządzenia dokumentacji przewozowej, księgowej oraz są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2 TRANSAKCJA

1. Zamówienia na produkty składane są poprzez system sprzedaży sklepu internetowego pod adresem sklep.sambudrol.pl.
2. Adres dostawy może być zmieniony i edytowany przez zamawiającego bezpośrednio na jego koncie w systemie sprzedaży lub bezpośrednio przy realizacji zamówienia na stronach sklep.sambudrol.pl.
3. W przypadku gdy Zamawiający nie odbiera telefonu w ustalonym dniu realizacji zamówienia, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie lub przesunąć czas dostawy.
4. Zamawiający jest informowany na bieżąco o statusie swojego zamówienia poprzez wiadomości sms lub e-mail.

§3 CENY

1. Aktualne ceny detaliczne prezentowane są na stronie sklep.sambudrol.pl oraz są dostępne w siedzibie Sprzedającego w postaci cennika.
2. Zamówienia realizowane są po cenie z dnia złożenia zamówienia, kiedy ceny w czasie po między złożeniem danego zamówienia a jego realizacją zostaną zmienione (zwiększone lub obniżone) zamówienie zostanie zrealizowanie po cenie z dnia przyjęcia zamówienia.

§4 PŁATNOŚCI

1. Za zamówienie można zapłacić w następujący sposób:

a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego
b) Kartą: kredytową, debetową, przedpłaconą
c) Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem “Przelewy24.pl”
d) Poprzez płatności on-line które obsługuje DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, (koszt zgodny z cennikiem w formularzu zamówień)
e) Płatności „na raty” finalizuje Credit Agricole
2. W przypadku spóźnienia płatności sprzedawca przesunie termin realizacji proporcjonalnie do spóźnienia.
3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedającego.
4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową produktu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz ewentualnymi wcześniej ustalonymi kosztami transportu.
5. W przypadku wysyłek Sprzedający zobowiązuje się dołączyć paragon lub FV do towaru palety lub dosłać FV pocztą na wskazany w zamówieniu przez Zamawiającego adres.
6. Zamawiający może na własną prośbę otrzymać fakturę proformę
7. Dane do wpłat: SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin Nr rachunku bankowego: PKO BP 84 10203714 0000 4502 0134 6964

§5 DOSTAWA

1. Czas dostawy/odbioru jest podany bezpośrednio przy realizacji zamówienia przy wyborze przewoźnika.
2. Dostawa towaru odbywa się tylko na terytorium Polski i może zostać zrealizowana za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych.
3. Dostawy “kurierskie” realizowane są przy współpracy z firmami kurierskimi. Dostawa następuje w ciągu 1-7dni roboczych od wysłania towaru, najczęściej w ciągu 1-2dni, w godzinach 8:00-16:00.
4. W przypadku zdarzeń losowych typu wypadki, uszkodzenia posesji lub innego mienia podczas transportu/dostawy/rozładunku towaru przez zewnętrzne firmy transportowe podmiotem odpowiedzialnym jest podmiot dostarczający (firma transportowa lub pracownik firmy transportowej który spowodował zdarzenie roszczeniowe), Sprzedawca nie odpowiada za zdarzenia/straty powstałe w wyniku działań zewnętrznych firm transportowych.
5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany poprzez wysłanie informacji sms lub email na adres lub numer telefonu podany w zamówieniu.
6. Koszty dostawy towaru są podane przy realizacji zamówienia oraz wyborze przewoźnika na stronie realizacji zamówienia.
7. W przypadku zdarzeń losowych typu: awarie maszyn i urządzeń, awarie pojazdów, nie korzystnej pogody, nagłego zatrzymania wydobycia na kopalni, braku dostaw surowca i innych nie planowanych zdarzeń – termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (opóźnić się od 1 do 21dni od pierwotnego terminu realizacji) – Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy a Sprzedający zobowiązany jest w terminie 3 dni od zrezygowania z zamówienia przez Zamawiającego zwrócić mu ewentualną wpłatę (jeśli była dokonana) zgodnie z jej pierwotną wartością.
8. W przypadku gdy zamawiający stwierdzi uszkodzenie transportowe należy przed podpisaniem odbioru towaru zaznaczyć wyraźnie na liście przewozowym w jakim stanie towar dotarł lub odmówić odbioru uszkodzonego lub nie kompletnego towaru oraz spisać stosowny protokół w obecność dostawcy/kierowcy.
9. Kierowca sam ocenia w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar, nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne/niewygodne bramy/uliczki/podwórka, może odmówić wjazdu na nie utwardzone tereny/posesje, nie odśnieżone place, nie wnosi towaru do pomieszczeń socjalnych typu: garaż, kotłownia, piwnica itp. Rozładunek odbywa się w odległości do 2m od auta.
10. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru od Sprzedającego w ustalonym wcześniej terminie.
11. Podmiot zwolniony z podatku akcyzowego podczas odbioru towaru zobowiązany jest podpisać dokument dostawy, który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy. Brak podpisanego dokumentu dostawy skutkować będzie naliczeniem akcyzy od węgla zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. W przypadku nie odebrania dostarczonego towaru Zamawiający może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami transportu oraz pieniężną karą umowną w wysokości 25% wartości brutto zamawianego towaru na co zamawiający się zgadza.

§6 TOWAR

1. Towarem jest węgiel kamienny, pellet, drewno kominkowe, brykiet, kruszywo.
2. Opakowanie:
a) paleta bezzwrotna o wymiarach 120cm x 80cm lub 120cm x 100cm lub 120cm x 110 cm lub 110cm x 90cm
b) tekturowa przekładka zabezpieczająca przed uszkodzeniem spodniej warstwy worków w transporcie
c) węgiel kamienny – oddychający worek polipropylenowy 40 sztuk x 25kg = 1tona lub worek Big bag 1tona
pellet – 65 sztuk zafoliowanych worków x 15kg = 1050kg lub 70 sztuk zafoliowanych worków x 15kg = 975kg lub 66 sztuk zafoliowanych worków x 15 kg = 990kg
drewno kominkowe – 1,5mp ściśle ułożonego na palecie i połupanego drewna
d) węgiel kamienny, pellet, brykiet – całość owinięta folią stretch; może też być dodatkowo spięta pasami polipropylenowymi
drewno kominkowe – całość ściągnięta jest siatką i pasami polipropylenowymi
e) max. wysokość palety z towarem = max.180 cm
f) UWAGA: towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety
3. W okresie jesienno-zimowym ze względu na panujące warunki atmosferyczne z przyczyn niezależnych od producenta, towar (węgiel, drewno) może mieć podwyższoną wilgotność.

§7 REKLAMACJE

1. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłosić na formularzu reklamacyjnym (formularz do wypełnienia) wypełnić i wysłać zeskanowany plik e-mailem na adres sklep@sambudrol.pl lub wydrukować i wysyłać na adres siedziby Sprzedającego tj. SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Gogolin ul. Fabryczna 2. Odpowiedz reklamacyjna zostanie wysłana do osoby składającej reklamację do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
a) Jeżeli jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
b) Jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sambudrol.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 668 188 000, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w sobotę od 7:00 do 11:00, UWAGA w niedzielę nieczynne, (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w tej sprawie. W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną niezgodność lub wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
6. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego (Klienta) za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub transportu zorganizowanego we własnym zakresie. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
8. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
9. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
10. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.k. jest Kierownik ds. Reklamacji.
11. Podczas postępowania reklamacyjnego towar może zostać poddany badaniu laboratoryjnemu celem stwierdzenia czy posiada wady i na podstawie wyniku badań może zostać podjęta decyzja o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji. Badania wykonuje niezależny instytut badawczy.
12. Łącze do platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/), dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§8 KUPONY i RABATY

1. Kupony rabatowe mogą zostać dołączone do towaru lub podarowane bezpośrednio.
2. Przysługują rabaty 2%,2.5%,3% posiadaczowi Kuponu z kodem rabatowym w zależności od promocji lub rabaty zgodnie z nominałem Kuponu z rabatem w zależności od promocji.
3. Kupony rabatowe nie są walutą i nie mogą być wymienione na gotówkę.
4. Kupony nie sumują się i nie łączą z innymi promocjami lub rabatami ani między sobą.
5. W czasie trwania okresowych promocji cenowych kody rabatowe mogą nie być uwzględniane.
6. Regulamin korzystania z kuponu znajduje się na stronie www.sklep.sambudrol.pl (na dole strony).
7. Łączna kwota zamawianego towaru zostanie pomniejszona zgodnie z nominałem Kuponu.
8. Podczas składania zamówienia należy podać w zamówieniu KOD znajdujący się na Kuponie.
9. Klient składając zamówienie sam decyduje czy chce skorzystać z ewentualnej aktualnej promocji cenowej, rabatu dla nowych klientów, promocji KUPUJESZ-ZYSKUJESZ lub Kuponu rabatowego gdy taki posiada.
10. Data ważności Kuponu jest określona na kuponie.

§ 9 KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych w związku z realizacją umowy sprzedaży jest SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Gogolinie (47-320) przy ul. Fabrycznej 2 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000443669, NIP 199-011-04-83, REGON 161499902.
2. Dane osobowe Klienta zostały zgromadzone w chwili, gdy została zawarta niniejsza umowa. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy oraz spełnienia wymagań prawnych, to jest wystawiania faktur za usługi. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. przetwarzania danych dla celów podatkowych, akcyzowych i rachunkowych.
3. W przypadku, gdy Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych (newsletter sms i/lub mail) jego dane osobowe są dodatkowo przetwarzane celem informowania poprzez powyższe kanały komunikacji elektronicznej o nowościach i zmianach w ofercie sprzedaży.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa regulującymi zawartą umowę i jej skutki oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Dane te nie będą one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W sytuacjach, gdy Klient wybierze opcję dostawy przesyłki w formie dostawy kurierskiej, jego dane mogą być przetwarzane przez firmę realizującą to zlecenie. W przypadku realizacji płatności w formie przelewu dane Klienta mogą zostać przekazane do firmy obsługującej płatności on-line Administratora (DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15). W przypadku realizacji płatności w formie ratalnej dane Klienta mogą zostać przekazane do firmy obsługującej płatności ratalne Administratora (Credit Agricole Bank Polska S.A., 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1).
5. Dane, w przypadku zaznaczenia zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych, będą przechowywane do czasu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat.
6. SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. gwarantuje Klientom spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 roku ((UE) 2016/679) tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący otrzymuje w postaci załącznika treść regulaminu który automatycznie stanowi trwały nośnik zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem sklep.sambudrol.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
4. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://sklep.sambudrol.pl/info/regulamin oraz w siedzibie Sprzedającego.
7. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
8. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
10. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik numer 1
„Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy”

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres:SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Gogolin ul. Fabryczna 2, lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sambudrol.pl.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin.

Konsument dostarczy towar w najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez sprzedającego, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (tutaj)

Regulamin promocji OPOLAGRA 2023

Regulamin Promocji „100 zł rabatu na zakupy powyżej 2000 zł 16-30/06/2023
z kodem rabatowym OPOLAGRA2023” w placówkach stacjonarnych SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp. k. i na www.sambudrol.pl/sklep

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci punktów stacjonarnych SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gogolinie, w których w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna (punkty stacjonarne SAM-BUD-ROL) oraz w sklepie internetowym www.sambudrol.pl/sklep.

2. Promocja obowiązuje w okresie w dniach 16/06/2023 od godziny 07:00 – 30/06/2023 do godziny 23:59 (dalej „Czas Promocji”).

3. Promocja przeznaczona jest dla osób, które są uczestnikami targów OPOLAGRA 2023 w Kamieniu Śląskim.
4. Promocja obowiązuje przy zakupie dowolnych produktów z oferty firmy za wyjątkiem węgli oferowanych w ramach Rządowego Programu Preferencyjnej Sprzedaży Węgla.

5. Aby skorzystać z promocji, w przypadku zakupów w punktach stacjonarnym SAM-BUD-ROL należy zgłosić sprzedawcy przed zakupem chęć skorzystania z promocji poprzez przedstawienie kodu rabatowego OPOLAGRA2023. W przypadku zakupów w sklepie internetowym należy wpisać kod rabatowy OPOLAGRA2023 w przeznaczonym do tego oknie formularza zakupowego.

6. Warunkiem udziału w promocji jest jednorazowy wydatek na produkty z oferty SAM-BUD-ROLu na kwotę minimum 2000 zł brutto.

7. Oferta dotyczy wyłącznie cennika detalicznego.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

9. Organizatorem promocji jest SAM-BUD-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gogolinie NIP: 199-011-04-83, REGON: 161499902, KRS: 0000443669

10. Regulamin promocji dostępny jest w punktach stacjonarnych SAM–BUD-ROL oraz na www.sambudrol.pl/sklep.