RODO

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Gogolinie (47-320) przy ul. Fabrycznej 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000443669, NIP 199-011-04-83, REGON 161499902.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do Administratora Danych Osobowych.
Oto jego dane kontaktowe: e-mail – biuro@sambudrol.pl, telefon – 77/4232130
Adres pocztowy: SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin z dopiskiem „dane osobowe”.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w trakcie:
– Twojej rejestracji w naszym sklepie internetowym i/ lub
– Twojej pierwszego zamówienia w naszych punktach stacjonarnych i/lub
– Zawierania z Tobą po raz pierwszy umowy na nasze inne usługi.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy, jaką jest sprzedaż na terenie składów opału (ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin, ul. Opolska 69a, 47-300 Krapkowice, ul. Towarowa (rampa kolejowa), 57-300 Kłodzko, ul. Andersa 6g, 58-200 Dzierżoniów) oraz poprzez sklep internetowy na stronie www.sambudrol.pl (art. 6 lit. 1 lit. b RODO).
Co więcej jesteśmy zobowiązani do wypełnienia obowiązku prawnego w postaci dokumentowania sprzedaży poprzez faktury VAT oraz spełnienia wymogów Ustawy o podatku akcyzowym celem uzyskania przez Ciebie ustawowego zwolnienia z tego podatku, jeśli masz do niego prawo (art. 6 lit. 1 lit. c RODO).
Dodatkowo przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie uzasadnionego interesu, którym jest kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Twoją zgodą – przez e-mail i telefon celem informowania Cię o zmianach i nowościach w naszej ofercie sprzedaży. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś, czyli poprzez panel klienta po zalogowaniu na naszym sklepie internetowym.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Prosimy o podanie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci sprzedaż i usługi wymienione powyżej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, ponieważ nie będziemy mogli Ci wystawić faktury VAT za usługę. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś,
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe oraz jak długo je przechowujemy?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez 5 lat, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2003 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) oraz ustawą z dnia 06 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11).

Dane te wymagają przetwarzania dla celów podatkowych, rachunkowych i statystycznych, tj., co oznacza, iż mogą one (na ich żądanie) zostać udostępnione dla państwowych organów celno-skarbowych, urzędów statystycznych itp.
Twoje dane mogą zostać przekazane Spółce SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. celem realizacji umowy zarządzania nad Administratorem i Administratorowi Systemów Informatycznych, jeśli zajdzie taka potrzeba. W sytuacjach, gdy wybierzesz opcję dostawy przesyłki w formie dostawy kurierskiej, Twoje dane mogą być przetwarzane przez firmę realizującą to zlecenie. W przypadku realizacji płatności w formie przelewu Twoje dane mogą zostać przekazane do firmy obsługującej płatności on-line (DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15). W przypadku realizacji płatności w formie ratalnej Twoje dane mogą zostać przekazane do firmy obsługującej płatności ratalne (Credit Agricole Bank Polska S.A., 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1).
W przypadku Twojej zgody na nasze działania marketingowe, będziemy te dane przetwarzać, dopóki nie wycofasz swojej zgody na to, jednak nie dłużej niż 10 lat.

Ważne jest, byś wiedział(a), że przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).