Wyroby węglowe a podatek akcyzowy

Fotolia.com | #129033445 | Autor: Monika Gruszewicz

Na blogu bardzo często skupiamy się na publikowaniu informacji, które pomogą wybrać jak najlepsze produkty węglowe – tak, aby ich zakup był w pełni korzystny i ekonomiczny. Tym razem nasza uwaga skupiona będzie natomiast na aspekcie, o którym nie wspomina się dość często, a który jest niezwykle istotny, zwłaszcza dla podmiotów, które nabywają węgiel w celach handlowych i gospodarczych – na akcyzie.

1. Czym jest akcyza?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest przywołana we wstępie akcyza, nazywana także podatkiem akcyzowym. Ujmując rzecz w skrócie: mianem „akcyza” określa się podatek pośredni (do którego zaliczają się również VAT i podatek od gier losowych), nakładany na wybrane dobra, a więc te środki, które – zgodnie z definicją – mogą być wykorzystane, by zaspokoić potrzeby ludzkie. Do wspomnianych środków zaliczają się m.in. dobra konsumowane na masową skalę oraz dobra infrastrukturalne, takie jak na przykład paliwa. W związku z tym, akcyzą objęte są także wyroby węglowe, między innymi węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks i ekogroszek, choć w tym przypadku istnieje kilka wyjątków, które koniecznie należy omówić.

2. Węgiel, koks, brykiet, ekogroszek – akcyza

Tak, jak zaznaczyliśmy w powyższym akapicie – zgodnie z Dyrektywą Energetyczną oraz ustawą o podatku akcyzowym z dnia 2 stycznia 2012 roku, akcyza obejmuje wszystkie wyroby węglowe, w tym wymienione wcześniej węgiel kamienny oraz brunatny, a także koks i brykiet. Przywołane dokumenty ściśle regulują kwestię nabywania tych właśnie produktów, określają również szereg wyjątków i zwolnień, które (po dopełnieniu wszystkich formalności) znoszą obowiązek opłacania podatku akcyzowego. Jeśli jednak dany podmiot nie spełnia warunków opisanych w ustawie, wymagane jest każdorazowe potwierdzenie kupna materiału opałowego na specjalnym dokumencie dostawy, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów.

3. Stawka podatku akcyzowego

Szczegółowe informacje na temat stawek podatku akcyzowego znaleźć można na naszej stronie internetowej, jednak przypomnijmy, że wspomniana stawka jest zryczałtowana i wynosi 1,28 zł/1 GJ. Przykładowo więc, podatek akcyzowy od tony węgla brunatnego będzie wynosił 11 zł netto, czyli 13, 53 zł brutto, a od tony koksu – 35,20 zł netto, czyli 43,30 zł brutto. Dodajmy, że omawiana wartość jest stała i – jeśli podmiot zakupujący nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia podatku akcyzowego – naliczana jest podczas dostawy/sprzedaży dóbr.

4. Wyjątki

Przejdźmy do wyjątków, czyli takich sytuacji, w których możliwe jest zwolnienie od akcyzy dla węgla, czy też koksu. Jeśli bowiem wymienione paliwa stosowane są do innych celów niż działalność gospodarcza, podatek akcyzowy nie obejmuje: gospodarstw domowych, organów administracji publicznej, jednostek Sił Zbrojnych RP, podmiotów systemu oświaty, żłobków i klubów dziecięcych, jednostek organizacyjnych opieki społecznej, podmiotów leczniczych oraz organizacji wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Mimo to, wyjątkiem objęte są także niektóre podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, jeśli ich działalność dotyczy m.in.: procesu produkcji energii elektrycznej, procesu wyrobów energetycznych, przewozu towarów oraz pasażerów koleją, a także procesów związanych z rolnictwem, ogrodnictwem, leśnictwem i hodowlą ryb.

5. Pośredniczący Podmiot Węglowy

Zwolnienie od podatku akcyzowego obejmuje również te podmioty, które posiadają status pośredniczących podmiotów węglowych, jednak prowadzenie działalności jako PPW wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, w tym pisemnego powiadomienia, kierowanego do właściwego naczelnika urzędu celnego. W powiadomieniu tym należy poinformować o zamiarze rozpoczęcia działalności jako PPW, potrzebne będą też takie dane, jak: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby lub adres zamieszkania, REGON lub NIP oraz wyraźnie i szczegółowo określony rodzaj prowadzonej działalności.

Mamy nadzieję, że wiadomości, przedstawione w niniejszym artykule, okażą się w stu procentach pomocne. W razie jakichkolwiek pytań – nasi eksperci służą wiedzą i doświadczeniem!

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

1 Komentarz

  1. Odpowiedz
    Witek

    Przydatny wpis, dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *