Program “Czyste Powietrze” 2.0

Program Czyste Powietrze 2.0

Spis treści

Program „Czyste Powietrze” NFOŚiGW, realizowany jest w latach 2018-2029 w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program realizowany jest poprzez dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów programu, w celu termomodernizacji oraz wymiany urządzeń grzewczych, na urządzenia zgodne z najnowszymi normami.

Budżet programu „Czyste Powietrze” opiewa na 103 mld PLN i rozłożony jest na lata 2018-2029, z czego 63,3 mld PLN będzie udzielane w formie bezzwrotnej (dotacji), a 39,7 mld PLN udzielone zostanie w formie zwrotnej (pożyczki).

W związku z dużym stopniem formalizmu podczas składania wniosku, a także długim okresem oczekiwania na wydanie decyzji, od 15 maja 2020 r. rusza nowa odsłona programu pod nazwą „Czyste Powietrze” 2.0. W tej edycji organizatorzy programu stawiają na odbiurokratyzowanie – formularze do wniosków mają być prostsze oraz wymagane załączniki mają zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Dodatkowo ma zostać uruchomiona możliwość składania wniosków w formie elektronicznej za pomocą portalu gov.pl. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” 2.0 można składać od 15 maja br., a dofinansowanie odbywa się na poziomie podstawowym oraz podwyższonym w zależności od sytuacji beneficjenta.

W nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze” 2.0 wyznaczono 10 kluczowych zmian:

 1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
  Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie „Czyste Powietrze” będzie polegać na odejściu od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie oraz udzielania pożyczek będą odpowiadać teraz gminy.
 2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego
  Luka w sieci dystrybucji programu „Czyste Powietrze” została uzupełniona przez włączenie w jego realizację jednostek samorządu terytorialnego – aktualnie podpisano 658 porozumień z gminami.
 3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
  Dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni.
 4. Uproszczenie wniosku o dotację
  Zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania. Zrezygnowano także z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów, a zamiast dołączania dokumentów wystarczy złożenie oświadczeń.
 5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl
 6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)
 7. Integracja z programem „Mój Prąd”
  Ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest także integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.
 8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność
  Premiowane będą te inwestycje, które są rozwiązaniami bezemisyjnymi (pod względem niskiej emisji) i umożliwiają redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacja łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.
 9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
  W nowej wersji programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).
 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych
  Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Warunki dla węgla i pelletu

Pomoc w ramach programu „Czyste Powietrze” 2.0 przyznawana jest w postaci rekompensaty za poniesione koszty kwalifikowane w ramach modernizacji urządzeń grzewczych, z tym, że rekompensata z programu liczona jest proporcjonalnie do ustalonych w programie kryteriów.

Kosztem kwalifikowanym, dla którego przysługiwało będzie prawo do skorzystania z dofinansowania zakupu urządzeń, instalacji, materiałów oraz wykonania usługi demontażu i montażu może być m.in. zakup:

 1. Zakup/montaż kotła na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny w formie groszku) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Kocioł musi posiadać certyfikat ecodesign, a także spełniać klasę efektywności energetycznej minimum B, nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, dofinansowanie obejmuje jedynie kotły z automatycznym podawaniem paliwa (do 3000 zł)
 2. Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem (do 6000 zł)
 3. Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (W odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy O2=10%) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem (do 9000 zł)

Wymienione urządzenia muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, aby mogły być uznawane za koszt kwalifikowany.

Program obejmuje również dofinansowania do wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, zastępując je urządzeniami fotowoltaicznymi oraz gazowymi, a także dofinansowuje ulepszenie nieefektywnych urządzeń grzewczych, by zwiększyć ich ekologiczność.

W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali.

Linki do programu i dokumentów:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *