Kto odpowiada za stan komina?

Fotolia.com | #197409669 | Autor: gabort

Zagrożenia, jakie może stwarzać nieczyszczony komin, są ogromne: uszkodzenia komina, zaczadzenia, zagrożenia pożarem.

Nieczyszczony komin doprowadza do ulatniania się tlenku węgla do pomieszczeń mieszkalnych. Zagraża on zaczadzeniem osób przebywających w pomieszczeniach. Konsekwencją niewykonania obowiązku czyszczenia wentylacji kominowych może być zapalenie sadzy, która spowoduje pożar. To zagrożenie dla całego budynku. O stan komina należy dbać dla bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób korzystających z budynku.

Obowiązek poddawania kominów kontroli i czyszczeniu został zgodnie z przepisami nałożony na właścicieli, użytkowników lub zarządców budynku, dając prawo wyboru kominiarza. Tylko osoby uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, mogą wykonywać prace kontrolne i konserwacyjne komina. Czyścić przewody może czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzać je – tylko mistrz.

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Co pięć lat dokonuje się inwentaryzacji przewodów kominowych. Sprawdza się, czy nikt nie dokonał przeróbki instalacji na własną rękę. Oczywiście, po kontroli zarządcy właściciele muszą usunąć stwierdzone uszkodzenia. Wszystkie nieprawidłowości wskazywane są w protokole z kontroli, a jego kopia trafia do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Za brak kontroli można otrzymać mandat 500 zł. lub karę pieniężną, nałożoną przez Sąd grodzki.

Przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym powinny być czyszczone co najmniej raz na 3 miesiące. Czyszczenia przewodów kominowych można dokonywać samodzielnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Mimo prowadzonych akcji informacyjnych, ostrzegających przed niebezpieczeństwem zatrucia i popularyzujących zasady bezpieczeństwa użytkowania instalacji grzewczych oraz kominowych, odnotowywana jest co roku nowa liczba zaczadzeń.

Poniżej opisujemy, jak można postępować w przypadku zapalenia się sadzy w kominie:

1. Do gaszenia nie używaj wody, gdyż powoduje to powstanie ogromnych ilości pary, która może spowodować rozerwanie komina.
2. Zamknij dopływ powietrza w celu wygaszenia pieca.
3. Używaj soli kamiennej lub piasku do gaszenia i wsypuj go od góry do przewodu spalinowego.
4. Wezwij służby ratownicze, nie oczekuj, że sadza się wypali, może dojść do rozszczelnienia komina i rozprzestrzeniania się ognia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *