Normy Jakości Węgla obowiązujące od 4 listopada 2018r.

Fotolia.com | #102423403 | Autor: viperagp

Nowa broń do walki ze smogiem zaczęła działać. Od 4 listopada 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące monitorowania i kontroli jakości paliw stałych. Oznaczają one koniec sprzedaży węgla o niskiej jakości oraz nowe obowiązki nałożone na sprzedawców węgla.

Jaki opał może być sprzedawany?

Nowe regulacje wprowadziły restrykcyjne normy jakości dla wielu rodzajów paliw stałych, w tym dla węgla kamiennego i koksu. Mają one zastosowanie przy sprzedaży na rzecz gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy do 1 MW. Cel jest prosty: uregulowanie jakości paliw stałych i wyeliminowanie paliw niskiej jakości. Wpłynie to na poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem.

Ograniczenia dotyczą dwóch grup paliw stałych. Do pierwszej grupy zaliczają się węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające min. 85% węgla kamiennego. Kolejną stanowią produkty przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego (np. koks, półkoks).

Jeśli dane paliwo nie spełnia norm jakościowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Energii, to nie może być sprzedawane z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych i instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW.

Muły węglowe, flotokoncentraty, paliwa stałe niesortowane oraz mieszaniny paliw zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego, mogą być sprzedawane tylko podmiotom zajmującym się dalszą ich odsprzedażą (tzw. sprzedaż hurtowa) lub w celu zużycia w instalacjach o mocy cieplnej minimum 1 MW. W takim przypadku na sprzedawcę nałożono dodatkowe obowiązki formalne.

Świadectwo jakości

Wprowadzony został obowiązek wystawiania przez sprzedawcę węgla nowego dokumentu „świadectwa jakości paliw stałych”. Ten dokument, zgodny ze wzorem uregulowanym w rozporządzeniu Ministra Energii, klient otrzymuje przy każdym zakupie paliwa stałego. Na świadectwie jakości znajduje się informacja, jakie są wymogi jakościowe dla danego rodzaju paliwa stałego i w jakim przedziale parametrów mieści się sprzedawany towar. Podanie przez sprzedawcę informacji niezgodnych z rzeczywistością może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 10 tys. do 250 tys. złotych.

Kopia świadectwa jakości, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Sprzedawcę, musi każdorazowo zostać przekazana nabywcy, natomiast oryginał sprzedawca musi przechowywać przez okres 2 lat.

Nowe obowiązki nie tylko przy sprzedaży detalicznej

W przypadku sprzedaży paliw stałych przeznaczonych do instalacji o mocy cieplnej co najmniej 1 MW, nabywca przedstawia kopię zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie tego rodzaju instalacji opalanej paliwem stałym. Zaświadczenia są wydawane np. przez starostów na wniosek podmiotów prowadzących takie instalacje.  Zaświadczenie jest ważne tylko przez rok, licząc od daty wystawienia. Kopie zaświadczeń przekazane przez nabywców muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

W przypadku sprzedaży paliw do podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami tego rodzaju, nabywca musi przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności w tym zakresie. Kopie dokumentów przekazane przez nabywców muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

Kontrole i kary

Za weryfikację wypełniania nowych obowiązków odpowiada Państwowa Inspekcja Handlu. Sprzedawcy węgla nie powinni lekceważyć nowych obowiązków ze względu na wysokie kary grożące za ich naruszenie. Grzywna od 10 tys. do 1 mln zł lub kara pozbawienia wolności do lat 5 grozi, jeśli przedsiębiorca sprzedaje opał, który nie spełnia norm jakościowych do gospodarstw domowych lub instalacji o mocy poniżej 1 MW. Natomiast kara pieniężna w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł grozi, jeśli sprzedawca nie wystawi świadectwa jakości, świadectwo jakości zawiera błędne dane lub gdy sprzedawca nie przekaże nabywcy kopii wystawionego świadectwa.

Co jeszcze?

To nie są ostatnie rewolucje, dotyczące sprzedaży węgla. Już 1 stycznia 2019 r. zmieniają się zasady dokumentowania sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy. Kupując opał m.in. na potrzeby gospodarstwa domowego, konieczne będzie złożenie oświadczenia o przeznaczeniu węgla, analogicznie jak w przypadku zakupu lekkiego oleju opałowego. W przeciwnym wypadku nie będzie można kupić węgla w zwolnieniu z akcyzy.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *