Uchwała antysmogowa Miasta Poznań

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wprowadził ograniczenia i zakazy dotyczące instalacji w których następuje spalanie paliw na obszarze Miasta Poznania.
Ograniczenia dotyczą instalacji takich jak kocioł, kominek lub piec, jeżeli:
a) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
b) wydzielają ciepło poprzez:
– bezpośrednie przenoszenie ciepła
– bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy
– bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza
oraz podmiotów, które eksploatują te instalacje.

Zakazane jest stosowanie paliw:
1) węgla brunatnego
2) mułów i flotokoncentratów węglowych
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%.
4) węgla kamiennego niespełniającego parametrów:
a) wartości opałowej co najmniej 23MJ
b) zawartości popiołu nie więcej niż 10%
c) zawartości siarki nie więcej niż 0,8%
5) drewna o wilgotności powyżej 20%

Na terenie Poznania zostaną wprowadzone ograniczenia w dniach kiedy nastąpi przekroczenie poziomu zanieczyszczeń. Zakazane będzie stosowanie paliw stałych w dniach następnych po dniu, w którym stwierdzone zostanie przekroczenie normy dobowej pyłu PM10 i prognozowane będzie utrzymanie się przekroczenia tego stężenia. Ekoprognoza miasta Poznania zamieszczona będzie w aplikacji „Atmosfera dla Poznania”.

Zakaz będzie dotyczył instalacji, które funkcjonują w obiektach wyposażonych równocześnie w systemy ogrzewania nieoparte o bezpośrednie spalanie paliw stałych (sieć ciepłownicza, gazowa, ogrzewanie elektryczne, olejowe, pompa ciepła itd.). Wprowadzenie takiego ograniczenia będzie stanowiło rezygnację z danego źródła w określonych warunkach, a nie konieczność zmiany sposobu ogrzewania.

Instalacje, które dopuszcza się do eksploatacji muszą:
1) zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2) umożliwiać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa
3) nie posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie

Podmiot eksploatujący instalacje podczas kontroli zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań:
– dokumentacji z badań instalacji wykonanej przez producenta
– dokumentacji technicznej urządzenia
– instrukcji dla instalatorów i użytkowników
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018r z zastrzeżeniem:
– wygania obowiązują od 1 stycznia 2024r. dla instalacji nie spełniających wymagań emisji zanieczyszczeń dla klasy 3, 4 lub 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012
– wymagania obowiązują od 1 stycznia 2028r. dla instalacji, które spełniają wymagania emisji zanieczyszczeń dla klasy 3 lub 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012
– wymagania obowiązują od 1 stycznia 2026r. dla instalacji (kominki), chyba że będą one osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *