Uchwała Antysmogowa na obszarze gminy Wrocław

Wroclaw Market Square with Town Hall during sunset evening, Poland, Europe. Photo with post processing effects

Uchwała z dnia 30.11.2017r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wprowadza na obszarze gminy Wrocław ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała dotyczy instalacji takich jak: kotły, piece, kominki, które:
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
2) wydzielają ciepło poprzez:
3) a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

W instalacjach dopuszcza się stosowanie:
– paliwa gazowego
– lekkiego oleju opałowego
– biomasy stałej

Nie stosuje się wyżej wymienionych paliw, jeśli spalanie paliwa zachodzi w instalacji spełniającej minimalne poziomy sezonowej efektywności i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń zgodnie z wymogami ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci. Jeżeli zaistnieją możliwości techniczne pozwalające na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, mogą być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem:
1) 1 lipca 2018r. dla instalacji oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018r, z wyjątkiem instalacji będących w trakcie montażu w obiekcie budowlanym lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed 1 lipca 2018r.
2) 1 lipca 2024r. dla instalacji oddanych do eksploatacji przed dniem 1 lipca 2018, które nie spełniają wymagań emisji pyłu odpowiadających klasie 3 wg normy PN-EN 303-5:2012
3) 1 lipca 2028r. dla instalacji oddanych do eksploatacji przed dniem 1 lipca 2018, które spełniają wymagania emisji pyłu odpowiadających klasie 3, 4 , 5 wg normy PN-EN 303-5:2012

Spalanie biomasy jest możliwe w instalacjach (kominkach), z których emisja pyłu nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w Rozporządzeniu Komisji UE i jednocześnie instalacje te nie są podstawowym źródłem ciepła lokalu. Jeśli instalacja nie spełnia wskazanych norm uchwała dopuszcza zamontowanie filtrów redukujących emisję pyłu.

Od 1 lipca zakazane jest stosowanie:
– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek z ich wykorzystaniem
– węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm
– biomasy stałej o wilgotności poniżej 20%

Podmioty korzystające z instalacji na paliwa stałe i biomasę są zobowiązani do wykazania spełniania wymagań poprzez przedstawienie dokumentów:
– technicznych urządzenia
– potwierdzających poziom emisji z instalacji
– instrukcję dla instalatorów i użytkowników w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *