Śląska uchwała antysmogowa w pigułce

Fotolia.com | #125150790 | Autor: surfmedia

Coroczne badania jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wskazują na jego bardzo zły stan. Przekraczane są poziomy dopuszczalne pyłów oraz benzo(a)pirenu. Zapobiegając negatywnemu oddziaływaniu skażonego powietrza na zdrowie ludzi i środowisko, Sejmik Województwa Śląskiego postanowił wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Powstał projekt uchwały antysmogowej obejmujący pełen rok kalendarzowy, na obszarze całego województwa śląskiego.
Uchwała ma obowiązywać od 1 września 2017 roku. W pierwszej kolejności ma wyeliminować spalanie złej jakości paliw generujących emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zakazuje stosowania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. Instalacje, które objęte są uchwałą, to te, w których następuje spalanie paliw stałych w celu ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowywania ciepłej wody użytkowej czy przygotowywania posiłków, “w szczególności kocioł i piec, z wyjątkiem kominków”. Projekt wskazuje, że każdy stosujący powyższe instalacje zobowiązany będzie do podłączenia się do centralnej lub gazowej sieci ciepłowniczej.

Wyjątki i przypadki szczególne

Dopuszczone będzie stosowanie paliwa stałego tylko w przypadku braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia pieca na inny opał. W takich przypadkach spalanie paliwa będzie możliwe tylko w kotłach klasy 5, z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, spełniających standard emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Kiedy wymiana?

Uchwała wyznacza także czas wymiany tych urządzeń na kotły klasy 5 w zależności od daty produkcji:

  • do końca 2021 roku: kocioł, którego wiek to więcej niż 10 lat;
  • do końca 2023 roku: kocioł, którego wiek to 5 do 10 lat;
  • do końca 2025 roku: kocioł, którego wiek to mniej niż 5 lat.

Do wymiany kotłów zobowiązani są także:

  • do końca 2027 roku: właściciele kotłów klasy 3 i 4;
  • do końca 2018 roku: właściciele instalacji montowanych w obiektach budowlanych, w których budowa nie została zakończona.

Wprowadzone zostaną kontrole sprawdzające, czy użytkowane instalacje spełniają wymagania uchwały. Każdy będzie zobowiązany do okazania dokumentów eksploatowanej instalacji potwierdzających spełnienie wymagań określonych w uchwale. Organami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli będą straże gminne, policja, inspektorzy nadzoru budowlanego i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Źródło: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8706

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *